Kelas kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga: (1) ism ‘nomina’ yang terdiri atas ism nakirah ‘nomina tak takrif’ dan ism ma‘rifat ‘nomina takrif’; (2) fi‘il ‘verba’ yang terdiri atas: (a) fi‘il mâdhî ‘verba bentuk lampau’, fi‘il mudhârî‘ ‘verba bentuk kini dan mendatang’, fi‘il amr (imperatif); (b) fi‘il lâzim (verba intransitif), fi‘il muta’addî (verba transitif);