Tag: bahasa arab

Medan Makna Kepala Negara dalam Bahasa Arab: Kajian atas Alquran dan Hadis

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan medan makna kepala negara dalam bahasa Arab, khususnya yang terdapat pada Alquran dan Hadis. Ada enam leksem yang diteliti pada penelitian ini: ?ūlī al-?amr, ?amīr al-mu?minīn, khalīfah, ?imām, sul¯an, dan malik. Hubungan yang terjadi di antara keenam leksem itu adalah hubungan paradigmatik. Korpus data yang berhasil dikumpulkan 1265 data yang

Verba Transitif dan Intransitif dalam Bahasa Arab

Kelas kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga: (1) ism ‘nomina’ yang terdiri atas ism nakirah ‘nomina tak takrif’ dan ism ma‘rifat ‘nomina takrif’; (2) fi‘il ‘verba’ yang terdiri atas: (a) fi‘il mâdhî ‘verba bentuk lampau’, fi‘il mudhârî‘ ‘verba bentuk kini dan mendatang’, fi‘il amr (imperatif); (b) fi‘il lâzim (verba intransitif), fi‘il muta’addî (verba transitif);